หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5 เปิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งภายใต้หลักการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายปกครองอันเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 101) ผู้พัฒนาหลักสูตร มีความตั้งใจให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นแนวทางให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเนื้อหาของหลักสูตรได้ครอบคลุมถึงหลักการทั่วไป หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพแก่ผู้เข้าอบรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถสร้างมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROTECTION OFFICER -DPO)

วัตถุประสงค์ในการจัดหลักสูตรนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองทั้งหมด สามารถมีการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับการอบรมของหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สอนโดยผู้เชียวชาญเฉพาะ