เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทองคำคูณ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (Greenbus Thailand)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (Greenbus Thailand) ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานกฎหมาย เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้บริหารและพนักงานขององค์กร เป็นการและสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์พื้นฐานในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นำทีมผู้บรรยายโดย รศ. ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี รศ. บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร และ อ. ดร.ทศพร แสนสวัสดิ์ อาจารย์ผู้เชียวชาญด้านกฎหมายปกครอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 พิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4 ในโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” รุ่นที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ (ห้องอินทนิล ชั้น 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่