รายละเอียดการรับสมัคร ก.ศป.รุ่นที่ 5 (ขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติม)

กำหนดการวันเวลารับสมัคร/ประการผล
เปิดรับใบสมัคร
รอบ 1 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2567
รอบ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567
1. ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ วิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
2. ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่งถึง คุณอารียา หวายสันเทียะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
3. สแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเป็น File PDF ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : areeya.w@cmu.ac.th (คุณอารียา)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://cmu.to/Law5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้สมัครรอบ 1 วันที่ 17 เมษายน 2567
ผู้สมัครรอบ 2 วันที่  10 พฤษภาคม 2567
https://cmu.to/admin5
สอบผู้สมัครรอบ 1 วันที่ 20 เมษายน 2567
ผู้สมัครรอบ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
ทางออนไลน์
(ส่งแบบทดสอบผ่านทาง Email ที่ท่านได้กรอกในใบสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครรอบ 1 วันที่ 29 เมษายน 2567
ผู้สมัครรอบ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
https://cmu.to/admin5
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

ใบสมัครคลิก PDF

การจ่ายเบิกค่าลงทะเบียนการอบรมคลิก PDF

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งภายใต้หลักการดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายปกครองอันเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 

          ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางปกครอง การรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และป้องกัน ตรวจสอบ การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามบรรทัดฐานของกฎหมายปกครอง มิให้เกิดการใช้อำนาจทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการถูกตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ รวมถึงเป็นการลดและป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หรือปัญหาความขัดแย้งภายในหน่วยงาน 

          ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้น โดยประสงค์จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรอง เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและแนวปฏิบัติว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

              3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
  • มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย 2 ภาค แบ่งเป็นภาคบรรยายจำนวน 278 และภาคปฏิบัติ จำนวน 24 ชั่วโมง รวม 302 ชั่วโมง

วิธีการคัดเลือก

ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปของกฎหมายปกครอง จำนวน 50 ข้อ และข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 1 ข้อ ผ่านระบบออนไลน์

การวัดผลและการสำเร็จการฝึกอบรม

1.ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านภาคบรรยายร้อยละ 60 ของทุกหมวดวิชา โดยไม่รวมผลคะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านภาคบรรยาย

2 .ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมภาคปฎิบัติทุกหมวดวิชา และจะต้องสอบประมวลความรู้ภาคปฎิบัติจำนวน 1 ข้อ โดยผู้อบรมจะต้องสอบผ่านภาคปฎิบัติร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่านภาคปฎิบัติ

3. ผู้เข้าอบรมจะต้องสอบผ่านการวัดผลข้อที่ 1. และข้อที่ 2. ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

          2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ติดบนใบสมัคร)

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ฉบับ

          4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ฟรี

          2. ค่าลงทะเบียนในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าเป้ เสื้อแจ๊คเก็ต และหนังสือรุ่น) คนละ 75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด

                    งวดที่ 1 จำนวนเงิน 25,000.- บาท          

                    งวดที่ 2 จำนวนเงิน 25,000.- บาท          

                    งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25,000.- บาท          

          3. สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต ค่าลงทะเบียนในการอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต คนละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

สถานที่รับสมัครและติดต่อ

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

          1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณอารียา หวายสันเทียะ ห้องงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่ “ คุณอารียา หวายสันเทียะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

3. สแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเป็น File PDF ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : areeya.w@cmu.ac.th (คุณอารียา)

          สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/Law5          

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณอารียา หวายสันเทียะ ผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 053 942 936 Email : areeya.w@cmu.ac.th